OP SCHOOL
OUDERS
CASUS
TARIEVEN
OP SCHOOL

Scholen en/of schoolbesturen kunnen psychologisch onderzoeken bij POBB aanvragen. De aanvraag voor onderzoek is altijd in overleg met de ouders, waarbij de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

De onderzoeksvraag kan rechtstreeks of via het zorgteam bij POBB terecht komen. Naast de vraagstelling en het toestemmingsformulier van de ouders ontvangt POBB van de school het zorgrapport waarin de schoolgeschiedenis, de toetsresultaten en de gegeven hulp worden beschreven. Door het zorgrapport en de testresultaten naast elkaar te leggen  ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld. De leer-, werkhouding- en/of sociaal emotionele problemen worden in een context geplaatst, waardoor er duidelijkheid wordt verkregen over de verschillende factoren die een rol spelen.

De onderzoeken en gesprekken vinden op school plaats. Na de aanmelding neemt POBB binnen 1 week contact met de school op om een afspraak voor het onderzoek te maken. Bij een uitgebreid onderzoek wordt er gestart met een intakegesprek met de ouder(s). Afhankelijk van de vraagstelling volgt een observatie in de groep en/of wordt het kind in een 1-1 situatie getest. Een uitgebreid onderzoek wordt verdeeld over twee toetsmomenten. De resultaten van het onderzoek worden op een later moment met de ouders en de leerkracht en/of ib-er besproken. De onderzoeksbevindingen, de adviezen en de gemaakte afspraken worden in een schriftelijk verslag vastgelegd. Het verslag wordt naar ouders en school verstuurd.

 

WELKOMOVER POBB PSYCHOLOGISCH ONDERZOEKCLB CONTACT