CLB

In de begeleiding van kinderen op school is er een verschuiving zichtbaar. Voorheen werd er bij problemen voornamelijk gekeken naar de kindkenmerken en werden de problemen van hieruit verklaard. Tegenwoordig worden problemen steeds vaker beschouwd als  werkproblemen van de leerkracht. Er wordt er meer waarde gehecht aan het versterken van de kennis en vaardigheden van de leerkracht. Dit is goed mogelijk middels Consultatieve Leerlingbegeleiding (CLB). Het doel is om de leerkracht te helpen bij het oplossen van werkproblemen die hij/zij ondervindt in de zorg voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Een probleem wordt hierbij beschouwd als een mismatch tussen de kindkenmerken en de onderwijssituatie.

CLB is een methodiek voor gespreksvoering. Het CLB traject kent 5 fases. Er wordt gestart met een introductie. Vervolgens geeft de leerkracht globaal een overzicht van de problemen. Aan het eind van deze fase wordt afgesproken op welk probleem er zal worden ingestoken. Bij de probleemanalyse worden de verschillende factoren die een rol spelen nader onder de loep genomen. Er wordt voornamelijk gekeken naar de directe factoren, dit zijn factoren die van buitenaf be├»nvloedbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de taak, de instructie en de taakaanpak van het kind. De leerkracht formuleert het gewenste doel. Vervolgens bedenkt de leerkracht, met ondersteuning van de begeleider, op welke manier het doel bereikt zal worden. Doordat de rol van de leerkracht bij deze gespreksvoering groot is, is het plan van aanpak altijd direct inpasbaar en goed uitvoerbaar. De leerkracht geeft immers zelf aan welke begeleidingsmogelijkheden hij/zij bij dit kind, met deze kenmerken, in deze klas, ziet. In een volgend gesprek wordt besproken of de aanpak heeft gewerkt, of er aanpassingen nodig zijn en wat het vervolg zal zijn.

Consultaties met leerkrachten of ib-ers is ook mogelijk.  Een voorbeeld is het bespreken van kinderen die bij de methode onafhankelijke toetsen zijn uitgevallen. Aan de hand van de toetsresultaten en de informatie van de leerkracht / ib-er wordt bekeken welke aanpak of vervolgstap mogelijk is. 

WELKOMOVER POBB PSYCHOLOGISCH ONDERZOEKCLB CONTACT